ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตรวจพื้นที่เสี่ยง : 50220000-3456

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทั่งการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมบางส่วน และที่พักอาศัยซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตหนองแขม 2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองหรือผู้อื่น 4 เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความรู้สึกและทัศนคติของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

1 ป้องกันและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในบริเวณที่ซอยเปลี่ยวหรือขาดแสงสว่าง ชุมชนบริเวณสะพานลอย 2 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด 3 จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 4 จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ในรอบเดือน กันยายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ในรอบเดือน สิงหาคม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-31)

85.00

31/07/2564 : ในรอบเดือน กรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-25)

80.00

25/06/2564 : ในรอบเดือน มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : ในรอบเดือน เมษายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน พฤษภาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ในรอบเดือน มีนาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 336 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ในรอบเดือน มกราคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน ธันวาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-10-29)

0.50

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือนตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0902

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **