ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50220000-3455

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเอกชัย ไกรสีทา โทร 7332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จึงมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เป็นการป้องกันลดการสูญเสียและสามารถช่วยเหลือเหตูเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดอาชญากรรม 1.2เพื่อให้บริการประชาชนในยามค่ำคืน 1.3เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลาค่ำคืน หลังเวลา 21.00 น. คอยบริการรับส่งประชาชน และดูแลความเรียบร้อยตามถนน หรือซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ในรอบเดือน กันยายน ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ในรอบเดือน สิงหาคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/07/2564 : ในรอบเดือน กรกฎาคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-25)

80.00

25/06/2564 : : ในรอบเดือน มิถุนายน ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : : ในรอบเดือน เมษายน ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด : ในรอบเดือน พฤษภาคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ในรอบเดือน มีนาคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ในรอบเดือน มกราคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ในรอบเดือน ธันวาคม บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 72 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 112 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-10-27)

0.50

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 126 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0902

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **