ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานต์บนทางเท้า : 50220000-3454

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเอกชัย ไกรสีทา 02421 6400

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนทางเท้า ให้ประชาชน จากปัญหาและวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว สำนักงานเขตหนองแขมในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการกวดขันผู้จอด หรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าและในที่สาธารณะขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและตอบสนองแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3 เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า 4 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ ตลอดจนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1 ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หรือที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ในรอบเดือน กันายน ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ในรอบเดือน สิงหาคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-31)

85.00

31/07/2564 : ในรอบเดือน กรกฎาคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย ปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-25)

80.00

25/06/2564 : ในรอบเดือน มิถุนายน ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย ปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : ในรอบเดือน เมษายน ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 5 ราย ปรับเป็นเงิน 3,500 บาท : ในรอบเดือน พฤษภาคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ในรอบเดือน มีนาคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 9,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ในรอบเดือน มกราคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ในรอบเดือน ธันวาคม ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย ปรับเป็นเงิน 10,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-10-30)

0.50

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 5,500

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0902

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **