ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน : 50220000-3453

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเอกชัย ไกรสีทา 024216400

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดจราจรหน้าโรงเรียน และบริเวณที่จราจรเร่งด่วน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป 1. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดจราจรหน้าโรงเรียน และบริเวณที่จราจรเร่งด่วน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยด้านจราจร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด หรือไม่น้อยกว่า 250 ครั้ง/ปี/จุด ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนประชาบำรุง 2. หน้าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3. หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล 4. หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ 5. หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : : ในรอบเดือน กันยายน ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ในรอบเดือนสิงหาคม ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-31)

85.00

31/07/2564 : ในรอบเดือนกรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-25)

80.00

25/06/2564 : ในรอบเดือน มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : ในรอบเดือน เมษายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ไม่มีผลดำเนินการ ร.ร.ปิดการเรียนการสอน : ในรอบเดือน พฤษภาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ไม่มีผลดำเนินการ ร.ร.ปิดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ในรอบเดือน มีนาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 30 ครั้ง/เดือน/จุด - รวมปฏิบัติ 5 จุด 150 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด - รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ในรอบเดือน มกราคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรตระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ในรอบเดือน ธันวาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 24 ครั้ง/เดือน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 120 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด - ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมปฏิบัติหน้าที่ 18 ครั้ง/เดือน/จุด - ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 90 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-10-30)

0.50

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนตุลาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0902

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **