ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร : 50210000-3417

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปราโมทย์ รอดดารา โทร 6637

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว สำนักงานเขตภาษีเจริญ เป็นเขตหนึ่งในจำนวน 26 เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 2 ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมาซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรตรงตามความต้องการของเกษตร 2. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง แก่เกษตรกร และประชาชน เยาวชน ที่สนใจ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางหว้า แขวงบางจาก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคลองขวาง แขวงบางด้วน แขวงบางแวก 1.จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน 2 ครั้งต่อศูนย์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน /ศูนย์/ครั้ง และสนับสนุนเงินค่าตอบแทนการประชุม ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 2. สนับสนุนค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเครื่องใช้สำนักงานแก่ศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ 3. จัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการสนับสนุนวัสดุ เพื่อใช้ในการสาธิตด้านวิชาการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน สิงหาคม และกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/8/2563 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 :เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/04/2563 : บิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 2 ศูนย์/ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุทางการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร
:25%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0844

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **