ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางกอกน้อย : 50190000-3620

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ โทร. 5657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สกก. กำหนด

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-31)

75.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการการใช้ระบบงาน และสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการใช้งานนวัตกรรมระบบการจองห้องประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการใช้งานระบบจองห้องประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการใช้งานระบบจองห้องประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำระบบจองห้องประชุมด้วยคิวอาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อพัฒนาให้เหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

27/02/2564 : ได้เสนอโครงการนวัตกรรมและนำเสนอโครงการระบบจองห้องประชุมต่อคณะกรรมการฯ พร้อมจัดส่งโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาและกำหนดละเอียดของระบบการจองห้องประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-31)

10.00

31/01/2564 : ได้เสนอโครงการจัดส่งสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-31)

10.00

31/12/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ พร้อมทั้งเวียนแจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุมการคัดเลือกโครงการนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดทำคำสั่งคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-27)

3.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3620

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3620

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0854

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **