ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50190000-3619

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายสุรพันธ์ โทร 5657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสลบสุขของประชาชนแบะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงได้กำหนดการจัดทำกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาฯ

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกาปฏิบัติงาน 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังปัยหาอาชญากรรมและปัยหายาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 133 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-31)

30.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-30)

30.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-31)

30.00

31/05/2564 : กิจกรรมที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-30)

20.00

30/04/2564 : ได้เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเนื่องจากสถานะการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-03-31)

18.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-27)

15.00

27/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-31)

10.00

31/01/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-31)

10.00

31/12/2563 : อยู่ระหว่างการกำหนดการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **