ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50190000-3618

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายพงษ์ปกรณ์ รัตนโสพล โทร.5657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตบางกอกน้ยอ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการครอบคุลมถึงสาธารณภัยทุกประเภท ที่อาจเกิดขึันทั้งปัจจุบันและในอนาคน โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร. เขตบางกอกน้อย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาชิก อปพร. ที่ทำหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของ ศูนย์ อปพร.เขต ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมอยู่เวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคตร ได้ลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 จึงจำเป็นต้องกำหนดโครงการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเบิกจ่ายเงินจากกรุงเทพมหานคร

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ ภายหลังภัยสงบ ของศูนย์ อปพร.เขตบางกอกน้อย 2. เพื่อให้การสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าระงับและกู้ภัย รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ 3. เพื่อลดความเสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สมาชิก อปพร.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.เขตบางกอกน้อย 2. ให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบากอกน้อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ วิทยุ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยพลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ู

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-31)

75.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอนแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-31)

45.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-27)

35.00

27/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-31)

25.00

31/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-31)

25.00

31/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3618

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3618

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **