ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ : 50180000-3424

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอารมณ์ เก่งถนอมศักดิ์ โทร.028682481

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50180400/50180400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 30 ชุมชน (เชิงปริมาณ) 3.2. ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ จดทะเบียน จำนวน 30 ชุมชน ให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (เชิงคุณภาพ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-31)

100.00

31/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-29)

85.00

29/06/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-31)

80.00

31/05/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-30)

75.00

30/04/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ครบทั้ง 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-31)

70.00

31/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-27)

25.00

27/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 8 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-31)

10.00

31/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การเสร็จโรคระบาดทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:6.1 ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 30 ชุมชน
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนโดยการจัดประชุม ในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 30 ชุมชน
:50%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมและสรุปข้อมูลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-2002

ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.13

90 / 100
2
70.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **