ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50180000-3142

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จุฑาทิพ สุนทรหงห์ 0 2868 2513 หรือ 5709

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามผังเมืองรวม

50180200/50180200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านอย่างถูกต้องแม่นยำ 2. สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของอาคารทั้งจากฐานข้อมูลเขตและจากส่วนกลาง

เป้าหมายของโครงการ

การลงเลขรหัสประจำบ้านครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-10)

100.00

10/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2018-08-30)

95.00

30/8/2561 : เดือนสิงหาคม 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.50 (2018-07-31)

83.50

31/7/2561 : เดือนกรกฎาคม 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.75 (2018-06-29)

75.75

29/6/2561 : เดือนมิถุนายน 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.83 (2018-05-31)

67.83

31/5/2561 : เดือนพฤษภาคม 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.78 (2018-04-30)

59.78

30/4/2561 : เดือนเมษายน 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.73 (2018-03-30)

51.73

30/3/2561 : เดือนมีนาคม 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.68 (2018-02-28)

43.68

28/2/2561 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.63 (2018-01-31)

35.63

31/1/2561 เดือน มกราคม 2561 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.58 (2017-12-27)

27.58

27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน ธันวา่คม 2560 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 5 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.53 (2017-11-30)

19.53

30/11/2560 : เดือน พฤศจิกายน 2560 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน - หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.73 (2017-11-07)

17.73

7/11/2560 : เดือน ตุลาคม 2560 - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 หลัง - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ - รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-10-30)

10.00

30/10/2560 : เดือน ตุลาคม 2560 - ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุดฯ พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุด
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน
:65%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลรายงานยอดรวมการลงจุดทั้งหมด
:5%
เริ่มต้น :2018-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0706

ตัวชี้วัด : (14)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **