ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50150000-6322

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการกระทำการรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้พิการ ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตหนองจอก 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2.5 สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในระดับเขตรวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.6 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 3.1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 3.1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 3.2 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 3.3เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-26)

92.00

26/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

24/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-27)

68.00

27/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-25)

52.00

25/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - ก.พ. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-02-25)

48.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค.63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-01-25)

36.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-24)

24.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-11-30)

18.00

30/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเดือน พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยจะอนมุัติเบิกเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนมุัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างอาสาสม้ครเพือดำเนินการตามแผน
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **