ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50150000-6321

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้ม่ครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิกรรมหนึ่งที่ภาครัญควรให้ความสนใจ

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-27)

45.00

27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-24)

45.00

24/06/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-26)

35.00

26/04/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 9 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-25)

30.00

25/03/2564 : กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินกิจกรรมจากเดิมเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : .กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ในเดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก กำหนดดำเนินกิจกรรม เดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.ประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.ทำหนังสือเชิญภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเป็นวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแบบประเมินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6.เตรียมเอกสารโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7.ทำบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8.ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9.จัดทำฏีกาค่าอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:10.ีรายงานผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **