ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50150000-6319

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตะหนึกถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนิ่นกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-26)

92.00

26/08/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-27)

70.00

27/07/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 3 ดำเนินการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

24/06/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 , อยู่ระหว่างดำเนินประชุมครั้งที่ 3 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-27)

65.00

27/05/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ,ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-26)

5.00

26/04/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ,ครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมในเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปภายใน เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 แล้ว 1 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ จัดประชุมศูนย์ฯ ละ 4 ครั้ง กำหนด - ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์,เดือนพฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม 2564 2. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ และวัสดุเกษตร - ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 3. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุสำนักงาน - ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ว่าง 2 อัตรา ส่งผลให้การดำเนินงานอาจล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดและวางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **