ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50150000-6311

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนังถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-27)

40.00

27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-24)

40.00

24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้ 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือละ 5 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 25 ครั้ง เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินกิจกรรมแล้วบ้านละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ผุ้ร่วมกิจกรรม 300 คน ดังนี้ 1. บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย 2. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก 3. บ้านหนังสือนูรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนูรุสลาม 4. บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม 5. บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-27)

40.00

27/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้ 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนูรุสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี ระหว่างวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก 1.3 บ้านหนังสือนูรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนูรุสลาม 1.4 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดังนี้ 1.จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายครอบครัวรักการอ่าน สำหรับบ้านหนังสือ 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือนูรุสลาม บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือเคหะหนองจอก และบ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี ระหว่างวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2564 รวม 5 ครั้งๆ ละ 60 คน เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย 1.2 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือเคหะหนองจอก 1.3 บ้านหนังสือนูรุลสลาม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือนูรุสลาม 1.4 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสืออิบรอฮีม 1.5 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี ครั้งต่อไปกำหนดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน โดยดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน จากการจัดกิจกรรมของบ้านหนังสือ 3 แห่ง ดังนี้ 1. บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2. บ้านหนังสือแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 3. บ้านหนังสือนูรุสลาม จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-24)

20.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-25)

12.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-24)

12.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-24)

12.00

24/11/2563 : กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ ก่อนและหลัง การดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และของที่ระลึก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9. สรุปรายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6311

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6311

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **