ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50150000-6310

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-26)

92.00

26/08/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2564 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-27)

72.00

27/07/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มิ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2564 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-24)

64.00

24/06/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2564 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - เม.ย 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-26)

56.00

26/04/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - มี.ค.. 64 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อนยังไม่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

25/03/2564 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว เดือน ก.พ. - มี.ค. 64 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากระเบียบเดิมถูกยกเลิก อยู่ระหว่างการเสนอระเบียบใหม่ 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ก.พ. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ก.พ. 64 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-25)

32.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - ธ.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ม.ค. 64 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-24)

28.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. - พ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน ธ.ค. 63 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ดำเนินการ 4 กิจกรรม 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2 คน เดือนละ 1 ครั้ง โดย เบิกจ่ายเดือนต.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก เดือน พ.ย. 63 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 3. เบิกจ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ 4. กิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-26)

20.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัย จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ให้บริการแนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค - จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. กิจกรรมพิเศษ 5.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 5.2 ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5.4 จัดกิจกรรม 5.5 รายงานผลการดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **