ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการสมวัย ใส่ใจเด็กก่อนวัยเรียน : 50150000-3460

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวจิราภรณ์ วีระชาติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์ที่จัดตั้งภายในชุมชน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงาน อีกทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมบูรณ์ เป็นไปตามวัย สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสมวัย ใส่ใจเด็กก่อนวัยเรียน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าศูนย์ฯ ทั้ง 32 ศูนย์ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ให้ครบทุกด้านคือ 1.ด้านร่างกาย 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านอารมณ์ 4.ด้านสังคม ซึ่งหัวหน้าศูนย์ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์ฯ ของตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย และหากพบเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อไปได้

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1. เพื่อพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 2.2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี เป็นไปตามวัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยอบรมให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ ทั้ง 32 ศูนย์ฯ จำนวน 32 คน แบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-26)

80.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลส่งสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-27)

50.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ปรับแผนการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-24)

25.00

24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไป - กลับ 1 วัน ออกไปก่อน เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-27)

25.00

27/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไป - กลับ 1 วัน ออกไปก่อน เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :ม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-26)

25.00

26/04/2564 : กำหนดจัดโครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไปกลับ 1 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-25)

25.00

25/03/2564 : - จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม - ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กฯ ศูนย์ละ 1 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบวิธีการดำเนินการ การประเมินศูนย์เด็ก กับสำนักพัฒนาสังคม ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 - กำหนดจัดโครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไปกลับ 1 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-24)

15.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยอบรมให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ทั้ง 32 ศูนย์ฯ จำนวน 32 คน แบบไป - กลับ จำนวน 1 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยอบรมให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ทั้ง 32 ศูนย์ฯ จำนวน 32 คน แบบไป - กลับ จำนวน 1 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนมุัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนและดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0808

ตัวชี้วัด : เด็กมีพัฒนาการสมวัย - พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **