ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-3440

สำนักงานเขตหนองจอก : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัมพวัน คงประเสริฐ โทร. 7365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองจอก - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ - ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างรอบสำนักงานเขตหนองจอก - ปรับปรุงพื้นและผนังชั้นล่างอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

50150300/50150300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2. เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างรอบสำนักงานเขตหนองจอก 3. เพื่อปรับปรุงพื้นและผนังชั้นล่างอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักงานเขตหนองจอกมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2. สำนักงานเขตหนองจอกมีไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบสำนักงานเขต 3. อาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้รับการปรับปรุงพื้นและผนังชั้นล่าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-23)

100.00

23/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-28)

90.00

28/06/2564 : ดำเนินการได้ 95%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-24)

75.00

24/05/2564 : ปรับปรุงได้ 40%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-26)

70.00

26/04/2564 : ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-26)

65.00

26/03/2564 : ดำเนินการได้ตามสัญญา 5%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-25)

60.00

25/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงเริ่มสัญญาวันที่ 5มี.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-29)

50.00

29/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-30)

50.00

12/30/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-25)

40.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างรับฟังคำวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-29)

20.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ัจัดทำแผนการดำเนินการจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง ประกาศจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สิ้นสุดสัญญา ตรวจรับงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **