ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ลาดกระบัง) : 50140000-3660

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2565)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางณตรีรีตน์ พรหมเดช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรรมการชุมชน เนื่องจากกรรมการชุมชนมีฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชน ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจะมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่านในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ตระหนักึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-07-27)

80.00

27/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2022-06-29)

72.00

29/06/2565 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2022-05-27)

64.00

27/05/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2022-04-27)

56.00

27/04/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2022-03-30)

48.00

30/03/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-02-28)

40.00

28/02/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2022-01-28)

32.00

28/01/2565 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-12-31)

25.00

31/12/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-29)

100.00

29/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-29)

65.00

29/06/2564 : สำรองโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-29)

60.00

29/05/2564 : /-/

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564 : -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-12-30)

17.00

30/12/2563 : ....

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 65 ชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือนจำนวน 30 ชุมชนเป็นเงิน 1,800,000 บาท
:20%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 7,000 บาทต่อเดือนจำนวน 21 ชุมชนเป็นเงิน 1,890,000 บาท
:70%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3660

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3660

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **