ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ลาดกระบัง) : 50140000-3659

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายแสวง จันทพัันธ์ โทร. 6887

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ประชาชนดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอเพียง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่จะให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพึ่งตนเอง เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสรมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้น เมือปี 2548 ขณะนี้มีทั้งหมด 17 ศูนย์ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้และบริหารเงินรายได้ของตนเองหรือครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเงิน แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออมในครอบครัว ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน และขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตลาดกระบัง เป็นหน่วยงานต้องดำเนินกิจกรรมในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงินตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา และสานประกอบการในพื้นที่

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-07-27)

100.00

27/07/2565 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-06-29)

100.00

29/06/2565 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-04-27)

100.00

27/04/2565 จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2022-03-30)

48.00

30/03/2565 : รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-02-28)

80.00

28/02/2565 : รวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2022-01-28)

70.00

28/01/2565 : จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-12-31)

25.00

31/12/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-30)

32.00

30/01/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.
:1%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.
:2%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3
:3%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.
:4%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.
:90%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **