ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง (ลาดกระบัง) : 50140000-3657

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2565)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางณตรีรัตน์ พรหมเดช โทร 6887

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยให้มีการจัดตั้งลานกีฬาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากแนวนโยบายได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน, บริษัท ฯลฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณรูปแบบ MOU เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและมีรูปแบบที่ทันสมัย ปลอดภัย จึงจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ให้เป็น “ศูนย์กีฬาชุมชน” โดยบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที.เขตลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวฯ ซึ่งตั้งอยู่ซอยทับยาว 8 ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้กับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ) เป็นผู้รับมอบ และได้ทำการเปิดศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง พร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2022-07-27)

80.00

27/07/2565 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2022-06-29)

72.00

29/06/2565 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2022-05-27)

64.00

27/05/2565 : เลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจากยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2022-04-27)

56.00

27/04/2565 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2022-03-30)

48.00

30/03/2565 : ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปจนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-02-28)

40.00

28/02/2565 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2022-01-28)

32.00

28/01/2565 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคโควิต-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-12-31)

25.00

31/12/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-30)

32.00

30/01/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:New task
:100%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **