ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50140000-3631

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายณัฐพงษ์ ลาญาติ 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตลาดกระบังซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนพิธี 2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ 2.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานครที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนและผู้สนใจสมัครเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ศูนย์ คือ วัดราชโกษา 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุด ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 3.2.2 วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3.2.3 เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาในโรงเรียนและจะมีผลพัฒนาการด้านจิตพิสัยสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-29)

10.00

29/08/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-31)

10.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-29)

10.00

29/06/2564 : ไม่ได้ดำเนินการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-29)

60.00

29/05/2564 : เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน1/2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เร่งรัดให้เบิกจ่ายฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : เตรียมความพร้อมในการสอนหลังจากเปิดเรียน 1 กพ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3631

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3631

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **