ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50140000-3619

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นส.ยุพิน ทะนงค์ 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสำนักงานเขตลาดกระบังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา โรงเรียนวัดขุมทอง โรงเรียนลำพะอง สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้าหรือการ กำจัดศัตรูพืชในการทำกสิกรรม ๒.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ๒.๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงาน เกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ๒.๔ เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักไร้สารพิษไปสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน ๒.๕ เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ๓.๑.๑ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบังเข้าร่วมโครงการฯ ๕ โรงเรียน ๓.๑.๒ ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๑ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการ ปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ ๓.๒.๒ สำนักงานเขตลาดกระบังมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียน การสอนวิชาเกษตรครบวงจร จำนวน ๕ โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-29)

100.00

29/08/2564 : ส่งฎีกาเบิกจ่ายครบทุกโรงเรียนตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : เร่งรัดโรงเรียนในสังกัดส่งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-29)

70.00

29/05/2564 : เร่งรัดฏีกาเบิกจ่ายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดส่งฎีกามาแล้ว 4 รร. เหลือโรงเรียน 1 โรงเรียน เร่งรัดให้จัดส่งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เร่งรัดให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดส่งฎีกาเบิกจ่ายมา 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : ขอความเห็นชอบ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **