ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50140000-3615

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.รฐานิษฐ์ กงแก้ว 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดการให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตลาดกระบังได้ดำเนินการงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลัง และศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขต ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุม โดยมุ่งหวังให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจสามารถพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

๑ ด้านปริมาณ - ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอน ๒ ด้านคุณภาพ - ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-29)

10.00

29/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ให้ความรู้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตชุดใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-29)

65.00

29/05/2564 : เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1/2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ประกาศผลสอบ โอเน็ตแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แ่ก่ข้าราชการครูที่่ร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : ดำเนินการสอบNT และRT

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ทบทวนความรู้ให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ NT และ RT ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : ดำเนินการสอนเสริมนักเรียนเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการของโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **