ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50140000-3609

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.พิมพ์ณพัทธ ใยนิรัตน์ 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของ ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาดได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย นับเป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการทางลูกเสือและยุวกาชาดให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้สำนักงานเขตจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามหลักสูตรวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทยกำหนด

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และบทบาทของตนในฐานะผู้นำ ๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง ผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน ๑๖๐ คน หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน ๑๖๐ คน รวม จำนวน ๓๒๐ คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ เป็นโครงการจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มุ่งเน้นทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่น และหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-29)

10.00

29/08/2564 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องในสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-06-29)

61.00

29/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-29)

60.00

29/05/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการอบรมตามโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : จัดทำหนังสือรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : สรุปรายละเอียดการใช้วัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : เตรียมความพร้อมสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : กำหนดวันที่ดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : ประชุมหารือกับโรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3609

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3609

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **