ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50140000-3594

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพัฒนภูมิ อิงปัญจลาภ โทร. 6884

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตลาดกระบังกำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีประชาชนทั้งที่สัญจรไปมาและพักอาศัยประจำในพื้นที่เขตเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวในถนนสายหลัก เกิดความแออัด ในการจอดยานพาหนะและเป็นปัญหาด้านการจราจร ประชาชนบางส่วนจึงมักใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บางครั้งฉวยโอกาสจอดและขับขี่ยานพาหนะบนทางเท้าอีกด้วย

50140900/50140900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรัรกษากฎหมายของบ้านเมืองตามกฎจราจร

เป้าหมายของโครงการ

1.เจ้าหน้าที่สามารถกวดขันการห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ครอบคลุมถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้อย่างต่อเนื่อง 2.ไม่มีอุบัติเหตุบนทางเท้าหรืออุบัติเหตุบนทางเท้าลดน้อยลง 3.สถิติผู้กระทำความผิดลดน้อยลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า / เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง (วี มาร์เก็ต)อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง บริเวณถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง (วี มาร์เก็ต) อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3594

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3594

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **