ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร : 50140000-3582

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณฐมน แย้มมั่งมี โทร. 6884

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัจจุบัน เขตลาดกระบังต้องประสบปัญหาด้านการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับในช่วงเปิดภาคเรียน มีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด ก่อให้เกิดปัญหาจราจร ส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวม เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผุ้ใช้ถนน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง พิจารณาแล้ว พนักงานเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี

50140900/50140900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร 2.เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนน 3.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในจุดวิกฤติ

เป้าหมายของโครงการ

อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน และบริเวณ การจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขตลาดกระบัง ตามจุดที่กำหนด อย่างน้อย 350ครั้ง/คน/ปี -พนักงานเทศกิจที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางข้ามม้าลายที่มีทางม้าลาย หน้าโรงเรียน และบริเวณการจราจรหนาแน่น(จุดวิกฤต)ในพื้นที่เขตลาดกระบัง -การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดปฏิบัติการลดลง -ร้อยละ 80 ของประชาชน บริเวณจุดอาสาจราจรมีความพึงพอใจ(ระดับมาก)ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านอาสาจราจรบริเวณจุดอาสาจราจรที่กำหนด ทั้งช่วงเช้า เวลา 06.30-08.15 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 2.โรงเรียนวัดลาดกระบัง 3.โรงเรียนวัดสังฆราชา 4.โรงเรียนวัดบึงบัว 5.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 6.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 7.โรงเรียนวัดพลมานีย์ 8.โรงเรียนวัดราชโกษา 9.โรงเรียนลำพะอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านอาสาจราจรบริเวณจุดอาสาจราจรที่กำหนด ทั้งช่วงเช้า เวลา 06.30-08.15 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 2.โรงเรียนวัดลาดกระบัง 3.โรงเรียนวัดสังฆราชา 4.โรงเรียนวัดบึงบัว 5.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 6.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 7.โรงเรียนวัดพลมานีย์ 8.โรงเรียนวัดราชโกษา 9.โรงเรียนลำพะอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....................เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านอาสาจราจรบริเวณจุดอาสาจราจรที่กำหนด ทั้งช่วงเช้า เวลา 06.30-08.15 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 2.โรงเรียนวัดลาดกระบัง 3.โรงเรียนวัดสังฆราชา 4.โรงเรียนวัดบึงบัว 5.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 6.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 7.โรงเรียนวัดพลมานีย์ 8.โรงเรียนวัดราชโกษา 9.โรงเรียนลำพะอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านอาสาจราจรบริเวณจุดอาสาจราจรที่กำหนด ทั้งช่วงเช้า เวลา 06.30-08.15 น. และช่วงเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 2.โรงเรียนวัดลาดกระบัง 3.โรงเรียนวัดสังฆราชา 4.โรงเรียนวัดบึงบัว 5.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 6.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 7.โรงเรียนวัดพลมานีย์ 8.โรงเรียนวัดราชโกษา 9.โรงเรียนลำพะอง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-2003

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **