ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50140000-3465

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปรียานาถ นิลพัตร โทร. 6862

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกรหัสประจำบ้านได้อย่างชัดเจน

50140200/50140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

9/30/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-28)

98.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 39 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 121 เลขหมาย จากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารฯ แล้ว ซึ่งในเดือน สิงหาคม 2563 (1-27 ส.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 34 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 101 เลขหมาย จากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารฯ แล้ว ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2563 (1-29 ก.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 39 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย 54 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน มิถุนายน 2563 (1-26 มิ.ย. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 34 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 42 ราย 340 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2563 (1-28 พ.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 27 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 41 ราย 104 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศทุกรายการ และจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน เมษายน 63 (1-29 เม.ย. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 67 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 47 ราย 80 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน มีนาคม 63 (1-27 มี.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 65 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 35 ราย 107 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน 27 ก.พ. 63 (1-27 ก.พ. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 50 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 44 ราย 80 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน ม.ค.63 (1-29 ม.ค. 63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 49 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 44 ราย 70 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน ธ.ค. 62 (1-27 ธ.ค. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 52 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 38 ราย 161 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักงานวางผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยผู้รับบริการได้มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและมายื่นขอออกเลขรหัสประจำบ้านหลังจากได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเดือน พ.ย. 62 (14-28 พ.ย. 62) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 35 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นขอออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 31 ราย 32 เลขหมาย หลังจากหลังได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยได้มีการบันทึกการลงจุดรหัสบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานไปยังสำนักงานวางผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562 มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 44 ราย และมีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้มายื่นคำร้อง จำนวน 48 ราย 117 เลขหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลแสดงตำแหน่งในระบบภูมิสานสนเทศ บนระบบเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนกิจกรรมและจัดทำบันทึกมอบหมายภารกิจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนิการตามขั้นตอนของการให้บริการ ฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ผู้รับบริการยื่นคำร้องเพื่อขอออกเลขรหัสประจำบ้าน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้อง เช่น ใบอนุญาตฯ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ฯลฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้าน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงทะเบียนคุมเลขที่คำขอและออกใบคำขอจากระบบทะเบียนราษฎร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ออกเลขรหัสประจำบ้านและจัดทำเล่มทะเบียนบ้าน (ทร.14)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:บันทึกข้อมูลรายละเอียดและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย (ระบบการรายงานผล)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานประจำเดือนทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3465

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3465

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0893

ตัวชี้วัด : งานยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **