ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50130000-3805

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2566)

17

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2022-11-22)

17.00

22/11/2565 : เดือนตุลาคม 2565 มีการอนุญาต จำนวน 21 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 47 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565 มีการอนุญาต จำนวน 18 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รายงานการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
:100%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3805

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3805

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-6509

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **