ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50130000-3750

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวศรีสมร เจริญชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีจัดเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีประชากร 141,435 คน มีบ้านเรือนจำนวน 62,093 หลังคาเรือน พื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตมีนบุรี ยังไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำ-บ้านแล้ว ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

50130200/50130200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน 2.2 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกหลังคาเรือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-11-14)

10.00

14/11/2565 เดือนตุลาคม 2565 ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 1. เดือนตุลาคม 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 22 ราย (จำนวนบ้าน 52 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ได้ครบถ้วนทุกหลัง 2. เดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 10 ราย (จำนวนบ้าน 16 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ปฏิบัติงานตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. รายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3750

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3750

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-6536

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **