ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50130000-3543

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชิดชนก รัชพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริการจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรีเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง 3. เพื่อสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี จำนวน 10 ครั้ง และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้หรืออบรมด้านการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 6/2563 (ครั้งที่ 6) ในวันที่ 28 ส.ค. 63 ณ บ้านเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนอันนูรอยน์ฯ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 5/2563 (ครั้งที่ 5) ในวันที่ 20 ส.ค. 63 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี - วันที่ 20 ส.ค. 63 ร่วมกับกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตมีนบุรี จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงา พื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขต ด้วยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณริมคลองแยกคลองลำหิน (ด้านหน้าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-24)

65.00

24/07/2563 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 29 มิ.ย. 63 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 4/2563 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 21 ก.ค. 63 ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) - กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ในวันที่ 4 ส.ค. 63 บริเวณริมคลองลำหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-21)

50.00

21/06/2563 : เตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : ติดตามความก้าวหน้าในการช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้ว และประสานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ในการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/04/2563 : - ประสานคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านในการช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้ว และประสานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ในการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : - วันที่ 15 มี.ค. 63 คณะกรรมการชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) ร่วมกับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร 30 ต้น ณ บริเวณข้างมัสยิดอัลบุ๊ซรอ ซ.สุวินทวงศ์ 28 - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 24 มี.ค. 63 ณ ลานกีฬาชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ - วันที่ 24 มี.ค. 63 ร่วมมือกับกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 คณะกรรมการชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ แขวงมีนบุรี - จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.50 (2020-02-28)

17.50

28/2/2563 : - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 26 ก.พ. 63 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี - จัดกิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิต ด้านการบำรุง ดูแล การปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 26 ก.พ. 63 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อ และกำหนดส่งของ 4 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : จัดกิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิต ด้านการบำรุง ดูแล การปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 6 ครั้ง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:- จัดซื้อค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร - จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:- จัดกิจกรรมอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:- จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ โดยร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้น รวม 25 ต้น
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:- จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน โดยร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors ปลูกไม้ยืนต้น รวม 75 ต้น
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำ ทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3543

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3543

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0932

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 14 (ตัวชี้วัดเจรจา 10) จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 160

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
160.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **