ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50120000-3949

สำนักงานเขตบางเขน : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นางนัยนา ปานช้าง โทร.5876

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาดให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ศูนย์วิชาการเขตบางเขน จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น ตามนโยบายด้านการศึกษา ของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทยกำหนดไว้

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2022-11-29)

15.00

29/11/2565 : จัดทำโครงการประกอบการขอนุมัติเงินจัดสรร งวดที่ 2 โดยกำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1/66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-10-31)

10.00

31/10/2565 : กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1/66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ และจัดทำโครงการประกอบการขออนุมัติเงินจัดสรร
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมชี้แจงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำคำสั่ง
:30%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือและ ยุวกาชาด และดำเนินการจัดฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3949

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3949

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-6503

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 50
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **