ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

นวัตกรรมการให้บริการ : 50120000-3808

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการงาน หรือแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว และทันสมัย 2.เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

1.มีระบบนวัตกรรม 1 ระบบ 2.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตบางเขน แจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถกรอกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อทดลองคำนวณภาษีอย่างง่ายได้ที่ลิ้งค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วสามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินติดต่อกลับ และแจ้งให้ท่านชำระค่าภาษีภายในกำหนดต่อไป หรือหากท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นหรือต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2521 0666 ต่อ 5870 หรือส่งผ่านอีเมล์ revbangkhen@gmail.com

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมาเข้าใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทดลองใช้โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเอง easytax.... เพื่อจะได้ทราบว่าที่ดินของท่าน หากต้องเสียภาษีจะต้องจ่ายกี่บาท และได้โปรดแสดงความคิดเห็น... เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สามารถเข้าผ่านทางช่องทาง.http://easytax-bangkhen.info:8888/.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ดำเนินการพัฒนาระบบภาษีของฝ่ายรายได้ เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน หารือร่วมกับผู้ออกแบบนวัตกรรมด้านภาษี ดำเนินการพัฒนาระบบ Easy Tax แบบง่าย และดำเนินการทดสอบการใช้โปรแกรม สามารถที่จะให้ผู้เสียภาษีใช้ระบบที่พัฒนา ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : ฝ่ายรายได้ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ และดำเนินการวางแผน พร้อมจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแอปพลิเคชั่น ด้านภาษีของฝ่ายรายได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการ/นวัตกรรมการให้บริการ ตามที่สำนักงาน ก.ก กำหนด แล้วส่งให้สำนักงานก.ก.ภายในกำหนดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-30)

30.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัีดประชุมและพิจารณาแนวทางการคิดนว้ตกรรมของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีทุกส่วนราชการเสนอแนวคิดกระบวนงาน มาอย่างน้อย 15 กระบวนงาน และพิจารณา 1 กระบวนงาน เพื่อคัดเลือกมาดำเนินการ 1 กระบวนงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 10 ฝ่าย และสถานศึกษา 5 แห่ง พิจารณาส่งกระบวนการงานหรือนวัตกรรมบริการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-29)

15.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งทุกส่วนราชการในการคิดค้นนวัตกรรมโครงการของทุกส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

2020-10-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จำทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมพิจารณานวัตกรรมบริการ ประจำปี 2564
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการประชุมส่งสำนักงานก.ก.
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3808

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3808

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0941

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.1ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **