ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

นวัตกรรมการให้บริการ : 50120000-3808

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการงาน หรือแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว และทันสมัย 2.เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

1.มีระบบนวัตกรรม 1 ระบบ 2.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกแนวคิด เพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน ที่ 472/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน กำกับติดตามโครงการฯ 3. ฝ่ายรายได้ ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ที่ กท 5105/1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ (Easy Tax) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ (Easy Tax) เพื่อเสนอผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน ขออนุมัติโครงการฯ 4.1 รายละเอียดโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมีอำนาจในการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย และค่าภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในส่วนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี มีปัญหาอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเอง ด้านบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดเก็บ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้ประกอบการมายื่นแบบชำระภาษีด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขต ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางมาชำระภาษีของผู้ประกอบการ ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากผู้ประกอบการบางรายอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสำนักงานเขต ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง และยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนการยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการชำระภาษีผ่านไปรษณีย์ เป็นปัญหาในขั้นตอนการส่งเอกสารที่ล่าช้า มีสาเหตุจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องใช้เวลาหลายวัน และทางสำนักงานเขตต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร หลังจากนั้นจึงจะต้องออกใบเสร็จและส่งเอกสารตอบรับไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี 4.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.1.1.1 ลดขั้นตอนการออกสำรวจของเจ้าหน้าที่ 4.1.1.2 เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน 4.1.1.3 เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 4.1.1.4 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้รวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตบางเขน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 5.1 แปลงที่ดินรวมทั้งสิ้น จำนวน 78,636 แปลง 5.2 แปลงที่ดินที่ลงข้อมูลการใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 27,331 แปลง 5.3 สิ่งปลูกสร้างที่ลงข้อมูลการใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 18,236 หลัง 5.4 ห้องชุดที่ลงข้อมูลการใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 33,403 ห้อง เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Easy Tax และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติโครงการฯ ในรูปแบบ Power Point 6. ดำเนินการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Easy Tax ให้สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถเข้าใช้งาน พร้อมแจ้งการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 7. ดำเนินการจัดการประชุมการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าตามโครงการฯ 8. ดำเนินการจัดทำโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Easy Tax) แล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กท 5105/155 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขน สามารถใช้โปรแกรมฯ ดังกล่าวแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และประชาชนทั่วไปสามารถใช้โปรแกรมฯ ดังกล่าวทดลองคำนวณค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://easytax-bangkhen.info:8888/ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ ที่ กท 5101/6919 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และหนังสือที่ กท 5101/6920 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Easy Tax) ไปยังส่วนราชการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น Google Chrome, facebok, Line ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เลขที่หนังสือ ที่ กท 5101/6920 http://circular.bangkok.go.th/ 1.2 เว็บไซต์ E-Service – สำนักงานเขตบางเขนhttp://www.bangkok.go.th/bangkhen/page/sub/21988/E-Service/0/info/252040/Easy-Tax 1.3 facebook สำนักงานเขตบางเขน, facebook ฝ่ายรายได้เขตบางเขน หรือ, Line โดยผู้มีความประสงค์จะใช้งานระบบดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ใช้ระบบมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน โทรศัพท์ 0 2521 0666 ต่อ 5870 หรือทาง E-mail: revbangkhen@gmail.com ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการ โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Easy Tax) ได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถ้าหากนับรวมระยะการเปิดใช้งานจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 รวมเป็นเวลา 137 วัน มีผู้เข้าใช้งานทั้งหมดจำนวน 6,185 คน มีการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว ดังนี้ 1. ผู้ให้คะแนนความพึงพอใจระดับดีมาก จำนวน 1,373 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 2. ผู้ให้คะแนนความพึงพอใจระดับดี จำนวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 3. ผู้ให้คะแนนความพึงพอใจระดับพอใช้ จำนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 4. ผู้ให้คะแนนความพึงพอใจระดับแย่ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 5. ผู้ให้คะแนนความพึงพอใจระดับแย่มาก จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 6. ผู้ไม่แสดงความเห็น จำนวน 2,303 คน คิดเป็นร้อยละ 62.78 เปอร์เซ็นต์ จากผลการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Easy Tax) เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ ภายในระยะเวลา 134 วัน มีจำนวน 6,185 คน คิดอัตราเฉลี่ยผู้เข้าใช้งานระบบ/วัน เท่ากับ 45.15 คน/วัน ซึ่งสถิติตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ มีความพึงใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 22.20 ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 2ประชาชนลดการเดินทางลง จึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตบางเขน แจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถกรอกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อทดลองคำนวณภาษีอย่างง่ายได้ที่ลิ้งค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วสามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินติดต่อกลับ และแจ้งให้ท่านชำระค่าภาษีภายในกำหนดต่อไป หรือหากท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นหรือต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2521 0666 ต่อ 5870 หรือส่งผ่านอีเมล์ revbangkhen@gmail.com

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมาเข้าใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทดลองใช้โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเอง easytax.... เพื่อจะได้ทราบว่าที่ดินของท่าน หากต้องเสียภาษีจะต้องจ่ายกี่บาท และได้โปรดแสดงความคิดเห็น... เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สามารถเข้าผ่านทางช่องทาง.http://easytax-bangkhen.info:8888/.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ดำเนินการพัฒนาระบบภาษีของฝ่ายรายได้ เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน หารือร่วมกับผู้ออกแบบนวัตกรรมด้านภาษี ดำเนินการพัฒนาระบบ Easy Tax แบบง่าย และดำเนินการทดสอบการใช้โปรแกรม สามารถที่จะให้ผู้เสียภาษีใช้ระบบที่พัฒนา ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : ฝ่ายรายได้ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ และดำเนินการวางแผน พร้อมจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแอปพลิเคชั่น ด้านภาษีของฝ่ายรายได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการ/นวัตกรรมการให้บริการ ตามที่สำนักงาน ก.ก กำหนด แล้วส่งให้สำนักงานก.ก.ภายในกำหนดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-30)

30.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัีดประชุมและพิจารณาแนวทางการคิดนว้ตกรรมของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีทุกส่วนราชการเสนอแนวคิดกระบวนงาน มาอย่างน้อย 15 กระบวนงาน และพิจารณา 1 กระบวนงาน เพื่อคัดเลือกมาดำเนินการ 1 กระบวนงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 10 ฝ่าย และสถานศึกษา 5 แห่ง พิจารณาส่งกระบวนการงานหรือนวัตกรรมบริการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-29)

15.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งทุกส่วนราชการในการคิดค้นนวัตกรรมโครงการของทุกส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

2020-10-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จำทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมพิจารณานวัตกรรมบริการ ประจำปี 2564
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการประชุมส่งสำนักงานก.ก.
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3808

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3808

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0941

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.1ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **