ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3793

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชาญเวช สุขอร่าม 5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 105

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548 กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยจากการก่อการร้ายฯลฯ และปฏิบัติการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เมื่อยามเกิดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้กำหนดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.เพื่อให้ประชาชนหรือบริษัทห้างร้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีความพร้อมและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาหากมีภัยเกิดขึ้น 3. เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางเขน 4. เพื่อฝึกซ้อมการอพยพผู้คนเมื่อเกิดสาธารณภัยให้รู้จักทางหนีทีไล่ ไม่สับสน ลนลานกับเหตุการณ์ 5.เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตบางเขน มีความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อุบัติภัยเขตบางเขนประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 2.จัดเวรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. เพื่อรับวิทยุจากเครือข่าย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 4 คน ตลอด 24 ชั่วโมง 3.จัดกิจกรรม สาธิตการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตบางเขนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ฝึกซ้อมอพยพผู้คนจากที่เกิดเหตุสาธารณภัย ณ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้งและร่วมกับบริษัท ห้าง ร้านในพื้นที่อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สำนักงานเขตบางเขน จึงไม่มีการซ้อมดับเพลิงในสำนักงานเขตบางเขน แต่ก็ยังคงมีการติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สำนักงานเขตบางเขน จึงไม่มีการซ้อมดับเพลิงในสำนักงานเขตบางเขน แต่ก็ยังคงมีการติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สำนักงานเขตบางเขน จึงไม่มีการซ้อมดับเพลิงในสำนักงานเขตบางเขน แต่ก็ยังคงมีการติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-31)

10.00

31/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

30/06/2564 : งดดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :งดดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :งดดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : ประสาทวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน กำหนดวันฝึกซ้อมช่วงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 จึงเลื่อนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสจะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างการประสานหัวหน้าดับเพลิงบางเขน ในการกำหนดวันฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดประมาณเดือนเมษายน 2564 และจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตในการมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : กำหนดวัน เวลา ในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตบางเขน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-30)

30.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสำนักงานเขต ประมาณเดือนเมษายน 2564 ในการนี้ฝ่ายปกครองได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขต จำนวน 226 ถัง และติดตั้งบริเวณสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 35 ถัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท โทโรซินเทเนติคส์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-29)

15.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมกับหน่วยงานในพื้นที่ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดวัดฝึกซ้อมตามแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากรในการฝึกซ้อมตามแผนฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3793

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3793

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0927

ตัวชี้วัด : -จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และ ด้านความมั่นคง(ผลผลิต) -ระดับความพึงพอใจ ต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

90 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **