ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ : 50120000-3791

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวฉวีวรรณ ลาดจำปา โทร.5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางเขน ต้องดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตบางเขน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ้งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก 4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง 5. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐให้เป็นทัศนคติในเชิงบวก 6. เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จากการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โทรศัพท์ การตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหารเขตบางเขน การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทันที เร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นและถาวร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 153 เรื่อง แก้ไขครบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ฝ่ายปกครองดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 153 เรื่อง แก้ไขได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ดำเนินการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน และแก้ไขภายในกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากประชาชน คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษยน 2564 จำนวน 132 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 156 เรื่อง และแก้ไขแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-30)

35.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2564 ส่วนผลดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 354 เรื่องแก้ไข เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-29)

20.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่อวงร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 310 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

2020-10-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์จากระบบ 1555
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการดำเนินงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานสำนักงานเขลขานุการสำนักปลัดกทม.
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3791

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3791

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **