ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด : 50120000-3787

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุภาภรณ์ อุดเสน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้การบูรณาการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข็มแข็ง กับหน่วยงานในทุกระดับ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจับันยังน่าเป็นห่วงใย อยู่นั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน 2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

เป้าหมายของโครงการ

1.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนได้รับการพัฒนา 2.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน ภาคปราชน เอกชน และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เขตบางเขนได้ทำกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางเขน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม WEBEX MEETING ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแต่มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางเขน ครบจำนวน 4 ครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-31)

70.00

31/07/2564 : ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้ส 19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้ส 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้ส 19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอาสายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชิ้อโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : ประสานวิทยากรในการอบรมเรียบร้อยแล้ว กำหนดดำเนินการจัดอบรมช่วงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นตจ้องเลื่อนกำหนดการอบรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :กำหนดดำเนินการจัดอบรมช่วงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นตจ้องเลื่อนกำหนดการอบรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากรอบรม กำหนดอบรมประมาณเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า -2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-30)

35.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักอนามัยเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-29)

20.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักอนามัย เรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วาางแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากรในการอบรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **