ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50120000-3758

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชาญเวช สุขอร่าม 5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอบ่างคุ้มค่าสูงสุด 2.ให้อปพร.เขตบางเขนที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ 3.ให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขตบางเขน ได้เข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนันการดำเนินงานของศูนย์อปพร. 4.เพิ่มแรงจูงใจให้อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ปี 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวรประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เรียนร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : จัดเวรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทุกเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งอยู่เวรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งอยู่เวรประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งอยู่เวรประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายอาสาสมัครป้องกันภัยอยูู่ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่อยู่เวรประจำเดือนเมษายน 2564 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-30)

30.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขน มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้อยู่เวรประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-29)

20.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวรประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกัรภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งฏีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3758

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3758

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **