ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ : 50120000-3753

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มมวลชน และชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ วันแห่เทียนเข้าพรรษา งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ กิจกรรมมหามงคล และวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยืดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา การใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี และเขตบางเขนได้จัดขึ้นทุกปี และสามารถเสริมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบทอดต่อไป

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 2.วันที่ 3 มิถุนายน 2564 3.วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 4.วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : การดำเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และตกแต่งรั้ว อาคารสำนักงานเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :จัดกิจกรรมไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมที่มีมวลชน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-31)

70.00

31/07/2564 : จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตกแต่งสถานที่ ณ ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งโต๊ะหมู่บูชา ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางเขน และประดับตกแต่งผ้าระบาย บริเวณรั้ว สำนักงานเขตบางเขน ให้สมพระเกียรติและสวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่บริเวณสำนักงานเขตบางเขน "3 มิถุนายน 2564"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำหนดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-30)

30.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดศาสนาสถาน และถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการ เช่น ผ้าสีเหลือง สีขาว และเครื่องปัจจัยไทยธรรม ในการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-24)

10.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินประจำงวดงวดที่ 1 ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดวัสดุในการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3753

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3753

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **