ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50120000-3752

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายธิติวัฒน์ พรวิชัยพัชญ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็นนโยบายหลักในการนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีต่าง ๆ ร่วมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชำระภาษี จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นั้น

50120500/50120500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารประกอบ และระยะเวลาในการยื่นแบบประเมินภาษีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย 2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการชำระภาษีของกรุงเทพมหานครและเตรียมพร้อมสำหรับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นแบบประเมิน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษี 3.เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ 100 ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขนดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งลูกภาษีและประชาสัมพันธ์ ➢ ทดลองคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ➢ ทดลองคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี และนำนวัตกรรมด้านภาษ๊ที่ฝ่ายรายได้จัดทำขึ้นมาให้ประชาชนใช้เพื่อลดขั้นตอนในการมาติดต่อสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

30/04/2564 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ภาษี อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-28)

60.00

28/02/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-30)

50.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :จดหมายไม่ถึงประชาชน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-31)

20.00

12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกประชาสัมพันธ์ภาษี
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **