ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50120000-3752

สำนักงานเขตบางเขน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธิติวัฒน์ พรวิชัยพัชญ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็นนโยบายหลักในการนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีต่าง ๆ ร่วมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชำระภาษี จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นั้น

50120500/50120500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารประกอบ และระยะเวลาในการยื่นแบบประเมินภาษีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย 2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการชำระภาษีของกรุงเทพมหานครและเตรียมพร้อมสำหรับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นแบบประเมิน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษี 3.เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ 100 ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ผลดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 1. เดือน ต.ค. 63 เป็นเงิน 2,158,922.21 บาท 2. เดือน พ.ย. 63 เป็นเงิน 313,319.33 บาท 3. เดือน ธ.ค. 63 เป็นเงิน 63,345.98 บาท 4. เดือน ม.ค. 64 เป็นเงิน 7,796.97 บาท 5. เดือน ก.พ. 64 เป็นเงิน 369,457.46 บาท 6. เดือน มี.ค. 64 เป็นเงิน 1,271,457.46 บาท 7. เดือน เม.ย. 64 เป็นเงิน 863,165.40 บาท 8. เดือน พ.ค. 64 เป็นเงิน 1,923,410.37 บาท 9. เดือน มิ.ย. 64 เป็นเงิน 10,107,013.61 บาท 10. เดือน ก.ค. 64 เป็นเงิน 645,771.44 บาท 11. เดือน ส.ค. 64 เป็นเงิน 477,739.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,201,002.05 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปี 2564 มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี นั่นหมายความว่าปีนี้ผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกประเภท

** อุปสรรคของโครงการ :ปี 2564 มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี นั่นหมายความว่าปีนี้ผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกประเภท

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขนดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประจำปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งลูกภาษีและประชาสัมพันธ์ ➢ ทดลองคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ➢ ทดลองคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี และนำนวัตกรรมด้านภาษ๊ที่ฝ่ายรายได้จัดทำขึ้นมาให้ประชาชนใช้เพื่อลดขั้นตอนในการมาติดต่อสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

30/04/2564 : ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ภาษี อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-28)

60.00

28/02/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-30)

50.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :จดหมายไม่ถึงประชาชน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-31)

20.00

12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกประชาสัมพันธ์ภาษี
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0940

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **