ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เขตพญาไท : 50080000-3027

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนันทิกา กิจกล้า โทร 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงที่ สยป. กำหนด)

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต

เป้าหมายของโครงการ

การสร้างเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขตพญาไท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-27)

100.00

ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-30)

100.00

30/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพิจารณาดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท จำนวน 22 ชุมชน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนละ 1 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายและจัดประชุมเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : ดำเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนเขตพญาไททางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ดำเนินการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 1 เครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนเขตพญาไทต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

10/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนแจ้งตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ให้คณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3027

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3027

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0814

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **