ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต : 50070000-3025

สำนักงานเขตดุสิต : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิวัฒน์ เสียงลอย โทร.5415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50070200/50070200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตดุสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-14)

100.00

14/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2018-08-20)

90.00

20/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2018-07-20)

82.00

20/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2018-06-18)

74.00

18/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2018-05-28)

66.00

28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2018-04-20)

58.00

20/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-03-20)

50.00

20/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2018-02-20)

42.00

20/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2018-01-26)

34.00

26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการลงจุดรายการบ้านในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2017-12-22)

26.00

22/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของ สำนักผังเมือง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม -22 ธันวาคม 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรค

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2017-11-27)

18.00

2017-11-27 : ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว 1. จัดทำโครงการ (ได้รับการอนุมัติแล้ว) 2. จัดทำหนังสือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารในฐานข้อมูล ตามจำนวนอาคารที่ได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินโครงการปัจจุบันยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-10-31)

10.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านและตำแหน่งที่ตั้งบ้าน กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้าน
:30%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดเลขหมายประจำบ้านและรหัสประจำบ้าน พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารในฐานข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3025

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3025

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0695

ตัวชี้วัด : 7.(8) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขต ได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **