ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50040000-3415

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวใบราวี ธรรมวงษา 6231

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

50040200/50040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

เป้าหมายของโครงการ

แสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : - การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกันยายน 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-20)

95.00

20/08/2563 : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนสิงหาคม 2563ไม่มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-20)

80.00

20/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนมิถุนายน 2563 มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/04/2563 : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-21)

20.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2562 มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2562 มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

2019-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0882

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **