ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนตานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร : 50010000-3467

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

22

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22

นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ถนนตานี ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนตานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนตานีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คันหิน-ทางเท้าแตกร้าว ทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนตานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนตานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนตานี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-08-30)

22.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อของบแปรญัตติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-16)

20.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งของงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-30)

17.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอเอกสาร เพื่อจัดทำงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-07-16)

15.00

16/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-06-28)

14.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-06-15)

13.00

อยู่ระหว่างทำหนังสือ ถึงคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-05-28)

12.00

28/05/2564 : ทำหนังสือยืนยันราคา ถึงประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-05-13)

11.00

13/05/2564 : ได้ทำหนังสือขอยืนยันราคา ถึงประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-29)

10.00

29/04/2564 : ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีการประชุมของอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปรับปรุงถนนตานี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-31)

28.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขอเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-02-25)

27.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-28)

26.00

28/1/2021 : อยู่ระหว่างของบประมานณรายจ่ายเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-15)

25.00

1/15/2021 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-12-16)

16.00

16/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-04)

15.00

4/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : จัดทำเอกสารใบประมาณราคา,ข้อกำหนดเฉพาะงาน,แบบ ง.202

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและ ร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะ
:15%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **