ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50010000-3466

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริให้ชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขและได้กำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เป็นศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพระนคร โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การบริหารหนี้สิน เพื่อเพิ่มทักษะการวางแผนทางการเงิน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งควรดำเนินการแบบเชิงรุกและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ เรื่องการวางแผน ทางการเงิน อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินของตนเองและครอบครัว 2 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสามารถบริหารหนี้สินส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาหนี้สินทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น 3 เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชาชน,เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 8 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-08-31)

30.00

31/08/2564 : เลื่อนไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-30)

30.00

30/07/2564 : เลื่อนไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-29)

25.00

29/06/2564 : เลื่อนไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-31)

25.00

31/05/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-31)

20.00

31/03/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำฎีกาค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **