ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50010000-3459

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬา สำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบของชุมชนให้น่าอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ สำนักงานเขตพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดตั้งลานกีฬาขึ้น รวม 11 แห่งรวมทั้งบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมลานกีฬา 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในหมู่เด็กและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3 จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ ในลานกีฬา ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความสนใจในด้านการกีฬา 5 จัดตั้งสโมสรกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬา

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ 3 เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเกิดเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกกำลังกาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-31)

65.00

31/08/2564 : จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม 2564 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

30/07/2564 : - อยู่ระหว่างตั้งฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา - จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม 2564 - เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-29)

55.00

29/06/2564 : - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน - จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมิถุนายน2564 - เลื่อนการจัดแข่งขันฟุตซอลไม่มีกำหนดเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : - จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนเมษายน 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา - เลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-28)

45.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับลานกีฬาจำนวน 7 ลาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติรายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **