ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50010000-3448

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิก ยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้ และแลกประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) เพื่อสมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3) เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1) ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โรงเรียนราชบพิธ รวม 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย 2) ด้านคุณภาพ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-27)

20.00

ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-30)

20.00

30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-25)

20.00

25/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-21)

20.00

21/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-26)

20.00

26/04/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-26)

20.00

26/03/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชบพิธวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชบพิธเตรียมวางแผนกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนราชบพิธเตรียมวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **