ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50010000-3439

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่สำคัญกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุมกำกับ ดูแล แทนผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มลูกเสือ และยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการ ยุวกาชาด สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตามกำหนด

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำได้อย่างถูกต้อง 3) เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ - ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1) ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน จะจัดสรรลูกเสือและยุวกาชาดส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตามโควต้าของนักเรียนและศักยภาพของโรงเรียน โดยมีลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน และยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด จำนวนอย่างละ 20 คน รวม 40 คน 2) ด้านคุณภาพ - ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการนี้จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-25)

90.00

25/06/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนเตรียมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-05-21)

85.00

21/05/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน ดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนเตรียมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-26)

70.00

26/04/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน ดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน ฝ่ายการศึกษาเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน และเตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนเตรียมดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม พิจารณาหัวข้อฝึกอบรม คัดเลือกสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม พิจารณาหัวข้อฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และคัดเลือกสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **