ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาสัมพันธ์ภาษีฯ : 50010000-3435

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวพูลทรัพย์ สุเกษ (โทร.6569)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่ในการจัดก็บภาษีดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตพระนคร ซึ่งมีจำนวนแปลงที่ดิน 9,584 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ 19,158 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการประเมินภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ได้ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาสัมพันธ์ภาษีฯ เพื่อใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าว

50010500/50010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตพระนคร 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเขตพระนคร 2. มีการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ผ่าน 2 ช่องทาง โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ทาง Facebook

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,856 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,856 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,856 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-30)

55.00

30/03/2564 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

2/25/2021 : 1.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : 1.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-29)

35.00

29/12/2563 : 1.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-27)

25.00

27/11/2563 : 1.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตพระนครอนุมัติกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ออกหนังสือแจ้งเตือนการค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษี
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งภาษีค้างชำระให้แก่สำนักงานที่ดิน
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0784

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **