ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ : 50010000-3430

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นไม้และบันไดอาคาร - งานย้อมสีพื้นไม้ - ปรับปรุงป้ายโรงเรียน - ป้ายติดถนน - ป้ายทางเข้าโรงเรียน (ป้ายแขวน) - รื้อโครงเหล็ก - ติดตั้งโครงสแตนเลสพร้อมป้าย - ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 1 - รื้อฉากห้องประชุม - รื้อกระเบื้องเดิม - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ - รื้อประตูม้วน - ติดตั้งฉากพับ PVC ขนาด 2.90 X 6.00 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเินนการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-16)

100.00

16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการปปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-31)

60.00

31/03/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มีนาคม 2564 ย.3/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เเอส.พี. อินเตอรืเนชั่นแนล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-02-25)

33.00

2/25/2021 :ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.3/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิ.ย.2564 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-16)

32.00

16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-01-28)

31.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-15)

30.00

1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-12-30)

29.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-16)

28.00

16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจาจารณาประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขายเอกสารประกวดราคา 14- 19 ตุลาคม 2563 และเสนอราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **