ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร : 50010000-3426

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสถานที่และฝ่ายต่างๆในสำนักงานเขตให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ - ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ - ปรับปรุงอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-16)

100.00

16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-05-13)

85.00

13/05/2564 : ลงนามในหนังสือแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุงโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-03-31)

41.00

31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2654 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

2/25/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-02-16)

36.00

16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

28/1/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ย.1/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมภานุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-15)

29.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-12-30)

29.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัตเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-16)

28.00

16/12/2020 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **