ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School Care) : 50010000-3421

สำนักงานเขตพระนคร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมือง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกและอุบัติเหตุด้านการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ จุดตัด ทางแยกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ School Care ขึ้น

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเร่งด่วน เช้า – เย็น 3. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยการจราจร

เป้าหมายของโครงการ

หน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนคร มีความปลอดภัยมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

31/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน เป็นประจำทุกวันตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน โครงการ คำสั่งมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **